Tanácsot fogunk adni:     be6dd19d5713db197074145991b91e74.svg +420 461 724 460      efe48043b83ff6db45363a7c5d3e7702.svg info@stepar.hu

Obchodní podmínky

Obchodné podmienky

​obchodnej spoločnosti

ŠTĚPAŘ s.r.o.

so sídlom Střítežská 570, 572 01 Polička

identifikačné číslo: 07371594

Pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.stepar.sk

 

ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1.       Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti ŠTĚPAŘ s.r.o., so sídlom Střítežská, 572 01 Polička, identifikačné číslo: 07371594, registrácia OR KS v Hradci Králové oddíl C, vložka 42279, Czech Republic (ďalej len „predávajúci“) upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník (ďalej len „občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatváranej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.stepar.sk (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

1.2.        Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou či osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania; kupujúci sa za takú osobu považuje vždy, ak pri objednávke uvedie IČO.

1.3.        Ustanovenia odchylné od obchodných podmienok je možné dohodnúť v kúpnej zmluve. Odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4.        Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v českom alebo slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v českom jazyku a slovenskom jazyku.

1.5.        Znenie obchodných podmienok môže predáfvajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

 

POUŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

2.1.        Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho používateľského rozhrania. Zo svojho používateľského rozhrania môže kupujúci objednávať tovar (ďalej len „používateľský účet“). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci objednávať tovar tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2.        Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v používateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v používateľskom účte a pri objednávaní tovaru predávajúci považuje za správne.

2.3.        Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený menom používateľa a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť v súvislosti s informáciami nutnými na prístup do svojho používateľského účtu.

2.4.        Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.

2.5.        Predávajúci môže zrušiť používateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj používateľský účet dlhšie než 1 rok nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6.        Kupujúci berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

 

UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1.        Všetky prezentácie tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu sú informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu v súvislosti s týmto tovarom. Ustanovenie § 1732 ods. 2 občianskeho zákonníka sa nepoužije.

3.2.        Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru a služieb sú uvedené vrátane DPH a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru a služieb zostávajú v platnosti, kým sa zobrazujú vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

3.3.        Webové rozhranie obchodu obsahuje taktiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Českej republiky.

3.4.        S cieľom objednať tovar vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu), spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).

3.5.        Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávke predávajúci považuje za správne. Predávajúci okamžite po prijatí objednávky toto prijatie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

3.6.        Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

3.7.        Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktoré je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

3.8.        Kupujúci pri uzatváraní kúpnej zmluvy súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

 

CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1.        Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;

bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho IBAN: CZ3720100000002301586323 SWIFT: FIOBCZPPXXX, vedený v spoločnosti Fio banka (ďalej len „účet predávajúceho“);

bezhotovostne platobnou kartou.

4.2.        Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu taktiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

4.3.        Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.6 obchodných podmienok týkajúce sa povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru dopredu.

4.4.        V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 5 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

4.5.        V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradzovať kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho.

4.6.        Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.6), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 občianskeho zákonníka sa nepoužije.

4.7.        Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

4.8.        Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci o platbách vykonávaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platiteľom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

4.9.        Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

 

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

5.1.        Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 občianskeho zákonníka nie je možné, okrem iného, odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzatvorenom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť, a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal.

5.2.        Ak nejde o prípad uvedený v čl. 5.1 či o iný prípad, keď nie je možné od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci „spotrebiteľ“ v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim a umiestnený na webovom rozhraní https://stepar.sk/fotky42798/Formular-na-odstupenie-od-zmluvy.pdf. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať, okrem iného, na adresu prevádzkarne predávajúceho či na adresu elektronickej pošty predávajúceho info@stepar.sk

5.3.        V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od počiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, znáša kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nie je možné vrátiť pre jeho povahu obvyklou poštovou cestou.

5.4.        V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho vrátane vrátenia prostriedkov za dopravné v najnižšej ponúkanej výške (v prípade, že si zvolil drahší spôsob dopravy) do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar podnikateľovi odoslal. Podrobnosti sú uvedené v poučení o práve odstúpiť na adrese zde.

5.5.        Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.6.        Do času prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

5.7.        Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva spojená s takýmto darčekom účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

 

STORNOVANIE OBJEDNÁVKY SPOTREBITEĽOM

6.1.        Spotrebiteľ môže doteraz nedodanú objednávku tovaru (ponuku na uzavretie kúpnej zmluvy) stornovať. Na to môže využiť akýkoľvek prostriedok, ktorým predávajúci disponuje, napr.

e-mail, ideálne info@stepar.sk
telefón, ideálne +421 461 724 460
písomne na adresu prevádzkarne Střítežská 570, 572 01 Polička CZECH REPUBLIC

 

DODACIA LEHOTA

7.1.        Dodacia lehota je vždy uvedená v počte pracovných dní a začína plynúť odo dňa prijatia záväznej objednávky za podmienky prijatia všetkých podkladov, ktoré sú nutné na včasné vybavenie objednávky. Údaj o dostupnosti má informačný charakter a môže sa zmeniť.

 

PREPRAVA A DODANIE TOVARU

8.1.        V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

8.2.        Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

8.3.        V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutný tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

8.4.        Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek chýb toto okamžite oznámiť prepravcovi. V prípade zbadania porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

TOPTRANS – dôrazne odporúčame skontrolovať zásielku pri doručení, VŽDY odporúčame rozbaliť zásielku pred vodičom

GLS – dôrazne odporúčame si skontrolovať zásielku bezodkladne po prevzatí!

 

8.5.        Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť zvláštne dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

 

PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

9.1.        Práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občianskeho zákonníka).

9.2.        Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá chyby. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal, má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dohoda, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej, sa tovar hodí na účel, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa, tovar zodpovedá akosťou alebo vyhotovením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo vyhotovenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy, je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

9.3.        Ustanovenia uvedené v čl. 9.2 obchodných podmienok sa nepoužijú v prípade tovaru predávaného za nižšiu cenu pre chybu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, pre opotrebovanie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním, v prípade použitého tovaru pre chybu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebovania, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

9.4.        Ak sa prejaví chyba v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí, ak nemá chyba zjavne pôvod v konaní kupujúceho.

9.5.        Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzkarne Střítežská 570,  572 01, Polička, CZECH REPUBLIC, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Okamih uplatnenia reklamácie je moment, keď sa predávajúci o reklamácii dozvedel.

9.6.        Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za chyby upravuje reklamačný poriadok predávajúceho.

 

ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

10.1.      Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

10.2.      Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) občianskeho zákonníka.

10.3.      Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@stepar.sk. Informácie o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

10.4.      Na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu na riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

10.5.      Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www. evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 zo dňa 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenia o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

10.6.      Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu, okrem iného, dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

10.7.      Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 občianskeho zákonníka.

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

11.1.      Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) súvisiacej so spracúvaním osobných údajov kupujúceho na účely plnenia kúpnej zmluvy, na účely rokovania o tejto zmluve a na účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom zvláštneho dokumentu.

11.2.      Prevádzkovateľ je oprávnený poskytovať osobné údaje zákazníkov v rozsahu e-mailových adries, použitých v rámci nákupov na stránkach internetového obchodu, prevádzkovateľovi portálu Heureka.cz s cieľom generovať a zasielať dotazníky spokojnosti s nákupom v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš internetový obchod zapojený. Prevádzkovateľ portálu Heureka.cz je voči našej spoločnosti v postavení poskytovateľa osobných údajov v zmysle § 6 zák. č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov. Zasielanie e-mailových adries sa týka všetkých zákazníkov, ktorí nevyjadrili svoj nesúhlas so zasielaním obchodných oznámení v zmysle § 7 ods. 3 zák. č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti, a uskutočňuje sa po každom nákupe v internetovom obchode. Prevádzkovateľ portálu Heureka.cz je oprávnený poskytnutú e-mailovú adresu použiť výhradne s cieľom vygenerovať a zaslať dotazník spokojnosti, v zmysle Podmienok programu Overené zákazníkmi dostupných na adrese https://sluzby.heureka.cz/napoveda/podminky-a-dulezite-dokumenty/. Prevádzkovateľ portálu Heureka.cz poskytnuté e-mailové adresy uchováva, pokým je naša spoločnosť zaradená do programu Overené zákazníkmi, alebo pokým zákazník nevyjadrí voči našej spoločnosti alebo priamo voči prevádzkovateľovi portálu Heureka.cz svoj nesúhlas so zasielaním obchodných oznámení, na čo je mu poskytnutá možnosť v každom jednotlivom dotazníku.

 

ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIE SÚBOROV COOKIE

12.1.      Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

12.2.      Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies do jeho počítača. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies do počítača kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

 

DORUČOVANIE

13.1.      Kupujúcemu môže byť doručované na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho používateľskom účte či uvedenú kupujúcim v objednávke.

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

14.1.      Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

14.2.      Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

14.3.      Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

14.4.      Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

14.5.      Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie Ladova 285, 572 01 Polička, adresa elektronickej pošty info@stepar.sk, telefón +420 461 724 460

 

V Poličke dňa 17. 9. 2019

 

Miért érdemes nálunk vásárolni?

  INGYENES szállítás 84 000 Ft
  Közvetlenül a gyártótól

  Hosszú lejárat

  Állami intézmények a számlán


ŠTĚPAŘ s.r.o.

Střítežská 570

Polička 572 01

Cégjegyzékszám: 07371594 

Adószám: CZ07371594 

   +420 461 724 460​

   info@stepar.hu

30 éves tapasztalat


Vásárlás számlán

Állami intézmények és törzsvásárlók számára

Ingyenes szállítás

több mint 84 000 forint

Minden van raktáron

Azonnal szállítunk

Maximális lejárati idő

Az elsősegély-készletek lehető leghosszabb lejárati ideje

Betartjuk a törvényt

Termékeink biztonságosak és megfelelnek minden szabványnak